Hlavní stránka‎ > ‎Kontakty‎ > ‎

Ing. Sergej Usťak, CSc.

Pozice: vedoucí oddělení
Kontakty:

Témata, specializace:

  • bilance rizikových prvků a škodlivých látek v zemědělských ekosystémech;
  • vliv znečištěného ovzduší (imisí a depozice) na zemědělskou výrobu a na kontaminaci rostlinné produkce rizikovými látkami;
  • agroekologické a ekotoxikologické aspekty zpracování, detoxikace a využití biodegradabilních odpadů v zemědělství;
  • vývoj nových technologií a technik v oblasti výzkumu, zpracování a využití odpadů;
  • sanace, rekultivace a alternativní využití kontaminovaných a degradovaných zemědělských a antropogenních půd.

Publikační činnost:

Stručný profesní životopis:

Od roku 1987 pracuji jako vědecko-výzkumný pracovník. Ve VÚRV od roku 1992. Od roku 1996 do 2005 jsem byl zástupcem vedoucího oddělení ekotoxikologie VÚRV a plnil jsem funkci vedoucího výzkumné stanice v Chomutově. Od roku 2005 jsem vedoucím odd. ekotoxikologie.

Jsem řešitelem nebo spoluřešitelem mnoha vědecko-výzkumných projektů s rozsáhlým tematickým záběrem včetně projektů mezinárodních. Od roku 1997 jsem byl hlavním řešitelem 7 a spoluřešitelem 12 projektů. Vykazuji rovněž aktivní publikační činnost - jsem autorem, event. spoluautorem 162 vědeckých a odborných publikací, včetně některých publikací v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech. Citační ohlas mám podle databáze Web of Science 72. Na svém kontě mám 9 patentů a 12 registrovaných prototypů. Byl jsem organizátorem a spoluorganizátorem řady odborných a vědeckých seminářů a konferencí, včetně akcí s mezinárodní účastí. Od roku 1995 pravidelně organizuji konferenci „Průmyslové a energetické plodiny“ v Chomutově spojenou s prohlídkou polních pokusů na stanici.

Byl jsem jmenovitě pověřen MZe ČR koordinací a metodickým vedením monitoringu vlivu imisí na zemědělskou výrobu. Přijímám účast na vědeckých aktivitách mimo ústav v řadě národních a mezinárodních vědeckých společnostech (členství v ICSA - International Council for Sustainable Agriculture, Global-NEST,  International Society of Soil Science (ISSS-AISS-IBG), AOAC-USA, ISE-IPE-Wageningen, ESA- European Society of Agronomy, ECN - European Compost Network, AEBiom - European Biomass Association, CZ Biom apod.). V rámci mezinárodního projektu EC „Horizontal“ CEN BT TF 151 jsem byl jmenován za ČR členem expertního týmu v oblasti zpracování metodických postupů pro odběr, zpracování, analýzu a hodnocení vzorků biologických odpadů a hnojiv.

Vzdělání:

  • Absolvent Moskevské státní university v oboru agroekologie, agrochemie a půdoznalectví (1978–1983),
  • tamtéž aspirantura (1983–1986),
  • titul kandidáta biologických věd jsem obhájil v roce 1988.
Comments